بررسی سندی حدیث سفینه طبق نقل کتاب «المصنف» ابن ابی شیبه
69 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی علم کلام
مقطع: سطح 3
سال نشر: 1391
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه ابتدا حدیث سفینه بر اساس نقل کتاب ابن ابی شیبه ارائه شده و سپس رجال سند به لحاظ اوصاف و احوالی که در قبول خبر آنان موثّر است؛ مورد بررسی قرار گرفته اند و جرح یا تعدیل روات از کتب رجالی ذکر شده است.